01/02/2021

Preventive law als onderdeel van het dienstenpakket van de advocaat

In de vorige blogs hebben we al aangekaart dat van de moderne advocaat steeds meer en andere vaardigheden worden verwacht. We verwijzen hierbij onder andere naar de blog T-shaped-, O-shaped-, π-shaped- of Delta-lawyer; bent u er nog?.

Van de moderne advocaat wordt verwacht dat deze zich breder ontwikkelt dan enkel op het gebied van juridisch-inhoudelijke kennis en vaardigheden.

Verder wordt meer oplossingsgericht handelen verwacht door beter te weten wat voor de cliënt daadwerkelijk belangrijk is. De advocaat dient de dienstverlening steeds te richten op het doel van de cliënt, oftewel; de advocaat dient het probleem van de cliënt centraal te stellen. Wat wil de cliënt écht en wat is dus daadwerkelijk het belang van de cliënt? Wil de cliënt het conflict uitvechten of juist zo snel mogelijk tot een oplossing komen? De advocaat zal zich hierbij moeten verplaatsen in de cliënt en oprechte interesse tonen. Daadwerkelijke verbinding met de cliënt is dan onontbeerlijk. Goede communicatieve vaardigheden en kennis van niet-juridische disciplines zijn hierbij van groot belang.

Het bovenstaande sluit goed aan bij de preventive-law-beweging. Deze beweging staat voor een paradigma wijziging in het denken over de wijze waarop juridische dienstverlening dient plaats te vinden. Dit vanuit het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’. Uitgangspunt is dat op een wijze wordt gewerkt die zowel de belangen van de cliënt optimaal behartigt als ervoor zorgt dat de juridisch dienstverlener op een prettige wijze zijn diensten verricht (‘goed werk dat goed doet’).

Het idee binnen preventive law is dat de juridische dienstverlening is onderverdeeld in vier fasen:

  1. Het bevorderen van de juridische gezondheid van de cliënt;
  2. Het vermijden van juridische conflicten;
  3. Het beperken van juridische conflicten;
  4. De juridische conflictoplossing.

De eerste twee fasen zijn het preventieve deel van de dienstverlening. Als die preventie niet is gelukt, dan (pas) komen de andere fasen in beeld. Als het niet anders kan dat dient er als ultimum remedium uiteraard geprocedeerd te worden.

In onze optiek is het – zeker in deze tijd – een absolute meerwaarde als de preventieve onderdelen van de juridische dienstverlening (fase 1 en 2) door advocaten (nog beter) worden beheerst. Dit individueel of als kantoor in zijn geheel. Er is steeds immers steeds meer vraag uit de markt naar preventieve skills.

In hoeverre de preventieve fasen in meer of mindere mate moeten worden beheerst is dan afhankelijk van de diensten die het kantoor aanbiedt en de cliënten(groep) waar de diensten aan worden geleverd. Zo zijn er uiteraard (nog altijd) cliënten die van een advocaat eenvoudigweg niet meer verwachten dan dat deze optreedt als pitbull en procestijger die de wederpartij alle hoeken van de kamer laat zien. Het merendeel van de cliënten zit echter niet te wachten op juridische conflicten, laat staan procedures. Dit alleen al vanwege de kosten en negatieve energie die dat met zich brengt. Cliënten willen eenvoudigweg zo min mogelijk juridisch gedoe en steeds meer zo lang mogelijk de regie houden.

Het toepassen van preventieve elementen in de rechtspraktijk kan natuurlijk gevolgen hebben voor het verdienmodel van het kantoor. Het (nog beter) voorkomen van gerechtelijke procedures kan immers met zich brengen dat er minder (gemakkelijk) uren op het dossier kunnen worden geschreven. Toch zien wij dit niet als reden om binnen het kantoor niet meer aandacht te besteden aan de preventieve vaardigheden van de advocaat. Het bevorderen van de juridische gezondheid van de cliënt en het vermijden van juridische conflicten biedt namelijk ook kansen op (extra) werk. Er is veel werk te doen in het voortraject. Denk hierbij aan legal health checks, risk assessment en contractmanagement. Doordat je er als advocaat ‘dichter op zit’ zullen de cliënten ook sneller met juridische vragen naar je toe komen.

Voornoemde aspecten kunnen in onze optiek leiden tot mooie (andere) businessmodellen. Verder is bepaald niet onbelangrijk dat het in toenemende mate toeleggen op preventie binnen de praktijk ook de mogelijkheid biedt om als advocaat in een positievere, minder conflictueuze setting te werken. Last but not least zal door meer preventieve dienstverlening het aantal onnodige zaken bij de rechter afnemen.

De moeite van het overdenken waard wat ons betreft.

Deel met je netwerk

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook